To μήνυμα Ιεράς Συνόδου για τους Τρεις Ιεράρχες

  • στις Παρασκευή, Ιανουαρίου 30, 2015 -
  • 0 σχόλια

Πρός τούς Μαθητές καί τίς Μαθήτριες ὅλων τῶν ἑλληνικῶν Σχολείων


Ἀγαπητά μας παιδιά,

Στήν Ἑ­ορτή τῶν Τριῶν Ἁ­γίων Ἱ­ε­ραρ­χῶν τι­μοῦμε τούς ἐ­ξαί­ρε­τους πνευ­μα­τι­κούς Ὁ­δη­γούς, οἱ ὁ­ποῖοι προ­πο­ρεύ­ον­ται στήν ἐ­ξε­ρεύ­νηση καί στήν κα­τα­νό­ηση τῶν πρα­γμά­των τῆς ζωῆς, μέ ἐ­φό­δια τήν σο­φία καί τήν ἁ­γι­ό­τητα.

Οἱ Τρεῖς Ἅ­γιοι Ἱ­ε­ράρ­χες, ὁ Βα­σί­λειος ὁ Μέ­γας, ὁ Γρη­γό­ριος ὁ Θε­ο­λό­γος καί ὁ Ἰ­ω­άν­νης ὁ Χρυ­σό­στο­μος, πα­ρα­μέ­νουν λαμ­πρά οἰ­κου­με­νικά πα­ρα­δεί­γματα εὐ­σε­βῶν Ἐ­πι­στη­μό­νων καί ὑ­πευ­θύ­νων Πνευ­μα­τι­κῶν Πα­τέ­ρων, ἐκ­προ­σω­πών­τας ὡς μέ­γι­στοι Φω­στῆ­ρες τό πά­θος, τό δέος, τήν ἔρευνα, τήν με­θο­δι­κό­τητα καί τήν χαρά τῆς με­λέ­της, στοιχεῖα τά ὁ­ποῖα συν­θέ­τουν τίς προ­ϋ­πο­θέ­σεις τοῦ φω­τι­σμοῦ καί τῆς ἀ­να­στά­σεως τῆς ψυ­χῆς.

Οἱ Τρεῖς Ἱ­ε­ράρ­χες, μέ τό κα­τόρ­θωμα τῆς ἀ­ρε­τῆς τῆς ζωῆς τους, εἶ­ναι οἱ Δά­σκα­λοι πού ἐμ­πνέ­ουν συμ­πε­ρι­φο­ρές ἀν­τί­στοι­χες γιά τήν ἔ­ρευνα καί τήν γνώση, ὥ­στε μέ πλου­σι­ώ­τερο ἐ­σω­τε­ρικό κό­σμο, νά δι­εκ­δι­κή­σετε καί μαζί μέ ἐ­σᾶς ὅ­λοι μας, ἀ­νώ­τερα νο­ή­ματα καί ἀ­κλό­νη­τες συν­θῆ­κες ὑ­πάρ­ξεως στήν ζωή, δι­ότι κοι­νός στη­ρι­γμός εἶ­ναι ἡ Ἀ­λή­θεια.

Οἱ τι­μώ­με­νοι σή­μερα Τρεῖς Ἱ­ε­ράρ­χες, στήν κοινή μας συ­νεί­δηση, εἶναι οἱ κατ’ ἐ­ξο­χήν Προ­στά­τες τῆς Παι­δείας καί τῆς Ἐ­πι­στή­μης, οἱ ὁ­ποῖοι ἀ­νέ­δει­ξαν τήν πο­λι­τι­σμική ἀ­ξία τῆς φι­λο­σο­φι­κῆς γνώ­σης καί τῆς ἀ­πο­κε­κα­λυμ­μέ­νης Εὐ­αγ­γε­λι­κῆς Ἀ­λή­θειας, δι­ότι ὡς δη­μι­ουρ­γι­κοί Παι­δα­γω­γοί με­τέ­βα­λαν τίς συν­θῆ­κες πού κλή­θη­καν νά ἀν­τι­με­τω­πί­σουν καί μέ τήν ζωήν τους νο­η­μα­το­δό­τη­σαν τό ἐ­πί­πεδο τοῦ νο­ή­μα­τος τῆς Παι­δείας.

«Εἶ­ναι ὡ­ραῖος ὁ νοῦς, ὁ γε­μά­τος ἀπό γνώση, δι­ότι γνώση εἶ­ναι συμ­πυ­κνω­μένης σο­φίας, σκέ­ψεις πολ­λῶν», οἱ ὁ­ποῖες σέ ὁ­δη­γοῦν στήν Ἀ­λή­θεια ὄχι δι­ότι ἔ­μα­θες πολλά, ἀλλά δι­ότι ἀ­να­γεν­νή­θη­κες, ἀ­πέ­κτη­σες ἐ­σω­τε­ρι­κές βε­βαι­ό­τη­τες, ἀ­γά­πη­σες τήν Ἐ­λευ­θε­ρία καί ἔ­ζη­σες τήν Ἀ­λή­θεια.

Ἀ­γα­πητά μας παι­διά,

Ἡ Ἐκ­κλη­σία μας, ὀρ­θό­δοξα καί ὀρ­θό­πρα­κτα, τιμᾶ, με­λετᾶ, σέ­βε­ται, ἐμ­πνέ­ε­ται καί προ­βάλ­λει τήν κρυ­στάλ­λινη χρι­στι­α­νική πί­στη, τήν ἠ­θική ἀ­ρετή καί τήν ἐ­πι­στη­μο­νική κα­τα­ξί­ωση τῶν Τριῶν Ἁ­γίων Ἱ­ε­ραρ­χῶν καί εὐ­χό­μα­στε ὡς ὑ­πεύ­θυ­νοι πνευ­μα­τι­κοί σας Πα­τέ­ρες, νά ἀ­κο­λου­θή­σετε τά βή­ματά Τους, ὥ­στε ὡς γνή­σιοι φο­ρεῖς τοῦ Πνεύ­μα­τος τῆς ἐ­λεύ­θε­ρης ἀ­να­ζη­τή­σεως τῆς Ἀ­λή­θειας νά γί­νετε καί ­σεῖς, ἡ ἐλ­πίδα τοῦ Γέ­νους μας, μα­κριά ἀπό μο­νο­μέ­ρειες, συν­θέ­τον­τας ἀν­τι­θέ­σεις, κατά τό πα­ρά­δει­γμά Τους, μέ τό φῶς τοῦ Χρι­στοῦ, φῶς γιά ὅλη τήν Οἰ­κου­μένη.

Μέ πατρική ἀγάπη καί θερμές εὐχές

Ο ΑΡ­ΧΙ­Ε­ΠΙ­ΣΚΟ­ΠΟΣ

ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙ­ΑΡ­ΚΟΥΣ Ι­Ε­ΡΑΣ ΣΥ­ΝΟ­ΔΟΥ

ΜΗΝΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

(30 Ἰανουαρίου 2015)

Πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς ὅλων τῶν βαθμίδων

Ἀγαπητοί μας Ἐκπαιδευτικοί,

Ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱε­ραρ­χῶν, Βα­σι­λείου τοῦ Με­γά­λου, Γρη­γο­ρίου τοῦ Θε­ο­λό­γου καί Ἰω­άν­νου τοῦ Χρυ­σο­στό­μου εἶ­ναι ἑορτή τῆς Ἑλ­λη­νορ­θο­δό­ξου Παι­δείας. Εἶ­ναι εὐ­και­ρία γιά ὅλους νά ἀνα­λο­γι­σθοῦμε τίς εὐ­θύ­νες μας ἀπέ­ναντι στούς νέ­ους καί στίς νέες μας. Εἶ­ναι καλή ἀφορμή γιά νά προ­βλη­μα­τι­σθοῦμε ποιό πρέ­πει νά εἶ­ναι τό πε­ρι­ε­χό­μενο τῆς Παι­δείας, ὥστε νά μορ­φώ­νουμε Ἀν­θρώ­πους, νά δια-μορ­φώ­νουμε χα­ρα­κτῆ­ρες, νά προ­σφέ­ρουμε στήν κοι­νω­νία πρό­σωπα καί ὄχι ἄτομα, συ­νει­δη­τούς πο­λί­τες καί ὄχι ἐγω­πα­θεῖς καί ὑλι­στές κα­τα­να­λω­τές.

Οἱ Τρεῖς Μέ­γι­στοι Φω­στῆ­ρες τῆς Τρι­ση­λίου Θε­ό­τη­τος ἀσχο­λή­θη­καν συ­στη­μα­τικά μέ τά θέ­ματα τῆς μορ­φώ­σεως καί τῆς παι­δα­γω­γίας τῶν νέων. Ὁ Μέ­γας Βα­σί­λειος στό κεί­μενό του «Πρός τούς Νέ­ους, ὅπως ἄν ἐξ Ἑλ­λη­νι­κῶν ὠφε­λοῖντο λό­γων», προ­τεί­νει στούς Χρι­στι­α­νούς νά δι­δά­σκον­ται ὅ,τι ἀγαθό ὑπάρ­χει στά ἀρ­χαι­ο­ελ­λη­νικά κεί­μενα, ἀλλά νά ἀπο­φεύ­γουν τίς θρη­σκευ­τι­κές δο­ξα­σίες πού πε­ρι­λαμ­βά­νον­ται σ’ αὐτά. Ὁ Ἐπί­σκο­πος τῆς Και­σα­ρείας μέ τό τε­ρά­στιο φι­λαν­θρω­πικό ἔργο δεί­χνει σε­βα­σμό πρός τήν κλα­σική παι­δεία, τῆς ὁποίας ἦταν μέ­το­χος, ἀλ­λά πα­ραλ­λή­λως κα­λεῖ τούς νέ­ους νά εἶ­ναι ἐπι­λε­κτι­κοί καί νά ἀπορ­ρί­πτουν ὁτι­δή­ποτε τούς ἀπο­μα­κρύ­νει ἀπό τήν ἀρετή.

Ὁ Ἅγιος Γρη­γό­ριος ὁ Θε­ο­λό­γος στόν Ἐπι­τά­φιο πρός τόν Μέγα Βα­σί­λειο, πνευ­μα­τικό ἀδελφό του, ἐκ­φρά­ζει τήν ἀγάπη του καί τήν ἐκτί­μησή του πρός τήν «θύ­ρα­θεν παι­δεία», δη­λαδή πρός τήν κλα­σική γραμ­μα­τεία τῶν προ­γό­νων μας καί το­νί­ζει: «Νο­μίζω ὅτι ἔχει γί­νει πα­ρα­δε­κτό ἀπ’ ὅλους τούς συ­νε­τούς ἀν­θρώ­πους ὅτι ἡ παι­δεία εἶ­ναι τό πρῶτο ἀπό τά ἀγαθά πού ἔχουμε. Καί ὄχι μό­νον ἡ Χρι­στι­α­νική, πού εἶ­ναι ἡ ἐκλε­κτό­τερη καί ἐπι­δι­ώ­κει τή σω­τη­ρία καί τό κάλ­λος τῶν θείων πρα­γμά­των, τά ὁποῖα μό­νον μέ τόν νοῦ συλ­λαμ­βά­νον­ται. ... Ἀλλά καί ἡ ἐξω­χρι­στι­α­νική παι­δεία. ... Ἀπό αὐτά πού μᾶς προ­σφέ­ρει ἡ ἐξω­χρι­στι­α­νική παι­δεία πα­ρα­δε­χθή­καμε ὅ,τι εἶ­ναι χρή­σιμο στήν ἔρευνα καί στίς θε­ω­ρη­τι­κές ἀνα­ζη­τή­σεις, ἐνῶ ἀπο­κρού­σαμε κά­θε τί πού ὁδη­γεῖ στήν εἰ­δω­λο­λα­τρία, στήν πλάνη καί στό βά­θος τῆς κα­τα­στρο­φῆς. Μά­λι­στα, ἀπό τήν ἐξω­χρι­στι­α­νική παι­δεία ἔχουμε ὠφε­λη­θεῖ στήν εὐ­σέ­βεια καί στή λα­τρεία τοῦ Θεοῦ, γι­ατί γνω­ρί­σαμε καλά τό ἀνώ­τερο ἀπό τό χει­ρό­τερο καί ἔχουμε κά­νει δύ­ναμη τῆς δι­δα­σκα­λίας μας τίς ἀδυ­να­μίες ἐκεί­νης». (1)

Ὁ Ἅγιος Ἰω­άν­νης ὁ Χρυ­σό­στο­μος θε­ω­ρεῖ­ται σή­μερα ἀπό κο­ρυ­φαί­ους κα­θη­γη­τές Παι­δα­γω­γι­κῆς ἑλ­λη­νι­κῶν, εὐ­ρω­πα­ϊ­κῶν καί ἀμε­ρι­κα­νι­κῶν πα­νε­πι­στη­μίων ὡς σπου­δαῖος παι­δα­γω­γός καί θε­με­λι­ω­τής τῆς σύγ­χρο­νης παι­δα­γω­γι­κῆς. Δί­δα­σκε ὅτι ὁ χα­ρα­κτή­ρας τοῦ παι­διοῦ δι­α­πλά­θε­ται κατά τήν πολύ τρυ­φερή ἡλι­κία καί ἀπό τότε πρέ­πει νά δι­δά­σκουμε σέ κάθε πλά­σμα νά σέ­βε­ται τόν Θεό καί τούς συ­ναν­θρώ­πους του.

Τά δι­δά­γματα τῶν Τριῶν Ἱε­ραρ­χῶν εἶ­ναι ἀπα­ραί­τητα ἰδι­αι­τέ­ρως σέ πε­ρί­οδο οἰ­κο­νο­μι­κῆς καί πνευ­μα­τι­κῆς κρί­σης. Σή­μερα οἱ νέοι μας εἶ­ναι πιό εὔ­κολο νά πα­ρα­συρ­θοῦν ἀπό φα­να­τι­σμούς καί ὁλο­κλη­ρω­τι­σμούς, ἀπό ἀπάν­θρω­πες, ἀν­τι­κοι­νω­νι­κές καί ἀν­τι­δη­μο­κρα­τι­κές συμ­πε­ρι­φο­ρές. Πολλά παι­διά γί­νον­ται θύ­ματα τῶν ναρ­κω­τι­κῶν τοῦ σώ­μα­τος καί τῆς ψυ­χῆς. Ἄλλα χά­νουν κάθε ἐλ­πίδα, κάθε ἐν­δι­α­φέ­ρον γιά τή ζωή. Καί ἄλλα με­τα­τρέ­πον­ται σέ κυ­νι­κούς καί ἐγω­πα­θεῖς κυ­νη­γούς τῆς ὕλης, χω­ρίς ἀρ­χές, χω­ρίς ἀξίες, χω­ρίς πρό­τυπα.

Ἄς δώ­σουμε στούς νέ­ους μας Χρι­στό καί Ἑλ­λάδα. Ἄς τούς προ­σφέ­ρουμε τήν οὐ­σι­α­στική ἑλ­λη­νορ­θό­δοξη παι­δεία, ἡ ὁποία δέν πα­ρα­βλέ­πει τήν ἀνάγκη γιά ἐπαγ­γελ­μα­τική κα­τα­ξί­ωση οὔτε ἀπορ­ρί­πτει τίς θε­τι­κές ἐπι­στῆ­μες. Ἄς ἐνι­σχύ­σουμε στά σχο­λεῖα μας τά Ὀρ­θό­δοξα Θρη­σκευ­τικά, τήν Ἑνι­αία Ἑλ­λη­νική Γλῶσσα καί εὐ­ρύ­τερα τίς Ἀν­θρω­πι­στι­κές Ἐπι­στῆ­μες. Ἄς ἀγω­νι­σθοῦμε νά δι­α­μορ­φώ­σουμε Ἀν­θρώ­πους μέ προ­σα­να­το­λι­σμό πρός τόν Θε­άν­θρωπο.

Προ­σευ­χό­μα­στε κα­θη­με­ρινά γιά τό ἔργο σας καί σᾶς εὐ­χό­μεθα παρά Θεοῦ καρ­πο­φο­ρία τῶν προ­σπα­θειῶν σας.

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Share/Bookmark

Συγγραφέας

Επιμέλεια από Korakovouni WebRadio

Επικοινωνήστε με το KWR μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στη διεύθυνση korakovouniwr@gmail.com . Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον ιστότοπό μας για την ενημέρωσή σας.

0 σχόλια:

Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας (e-mail: korakovouniwr@gmail.com) . Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας το συντομότερο δυνατόν.