Header pic

Pic

Διακήρυξη εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Ιδρύματος Θεοδώρου Γεωργίου Ράμμου.


Ι∆ΡΥΜΑ "ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΜΜΟΥ, ΙΑΤΡΟΥ ΕΚ
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΥΤΟΥ" 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Το ∆.Σ. του Κοινωφελούς Ιδρύµατος "Οικογένειας Θεοδώρου Γεωργίου

Ράµµου, ιατρού εκ Κορακοβουνίου Κυνουρίας και των γονέων αυτού"

και µετά από την υπ. αριθµ. 32/2014 απόφαση του, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική δηµόσια δηµοπρασία η εκµίσθωση των

παρακάτω αγροτεµαχίων στην Τ.Κ. Κορακοβουνίου του ∆ήµου Βόρειας

Κυνουρίας.

1) Αγροτεµάχιο στη θέση ‘Μεγάλο Μάρµαρο’ εκτάσεως 11.144,25 τ.µ. µε

αντικειµενική αξία 26.523,31 € και µηνιαίο µίσθωµα 132,62 €.

2) Αγροτεµάχιο στη θέση ‘Μικρό Μάρµαρο’ εκτάσεως 4.623,45 τ.µ. µε

αντικειµενική αξία 11.003,81 € και µηνιαίο µίσθωµα 55,02 €.

3) Αγροτεµάχιο στη θέση ‘Αµούτσα 2 ’ εκτάσεως 7.753,74 τ.µ. µε

αντικειµενική αξία 18.453,90 € και µηνιαίο µίσθωµα 92,27 €.

4) Αγροτεµάχιο στη θέση ‘Λασιές ή Λασία 2’ εκτάσεως 2.850,08 τ.µ. µε

αντικειµενική αξία 6.784,90 € και µηνιαίο µίσθωµα 33,92 €.

5) Αγροτεµάχιο στη θέση ‘Ξέκαµπο-Μύλοι’ εκτάσεως 13.793,38 τ.µ. µε

αντικειµενική αξία 32.828,24 € και µηνιαίο µίσθωµα 164,14 €.

6) Αγροτεµάχιο στη θέση ‘Στρογγυλά’ εκτάσεως 1.645,50 τ.µ. µε

αντικειµενική αξία 3.916,29 € και µηνιαίο µίσθωµα 19,58 €.

7) Αγροτεµάχιο στη θέση ‘Αµµούτσα’ εκτάσεως 3.249,61 τ.µ. µε

αντικειµενική αξία 7.734,07 € και µηνιαίο µίσθωµα 38,67 €.

8) Αγροτεµάχιο στη θέση ‘Κανικλεία-Βάλτος ’ εκτάσεως 1.619,58 τ.µ. µε

αντικειµενική αξία 3.692,64 € και µηνιαίο µίσθωµα 18,46 €.

9) Αγροτεµάχιο στη θέση ‘Κυδωνίτσες ή Παλιονυχός’ εκτάσεως 2.108,53

τ.µ. µε αντικειµενική αξία 6.730,43 € και µηνιαίο µίσθωµα 33,65 €.

10) Αγροτεµάχιο στη θέση ‘Ζάρι’ εκτάσεως 2.875,99 τ.µ. µε µε

αντικειµενική αξία 16.749,77 € και µηνιαίο µίσθωµα 84,00 €.

11) Αγροτεµάχιο στη θέση ‘ Μεσονύχι’ εκτάσεως 1.282,77 τ.µ. µε

αντικειµενική αξία 3.052,99 € και µηνιαίο µίσθωµα 15,26 €.

12) Αγροτεµάχιο στη θέση ‘ Κοκκινιά ή Κοκκινιά 1’ εκτάσεως 5.393,98

τ.µ µε αντικειµενική αξία 12.837,67 € και µηνιαίο µίσθωµα 64,18 €.

13) Αγροτεµάχιο στη θέση ‘ Αθέριστη’ εκτάσεως 1.796,90 τ.µ µε µε

αντικειµενική αξία 4.276,62 € και µηνιαίο µίσθωµα 21,38 €.

14) Αγροτεµάχιο στη θέση ‘ Καλοµερού ’ εκτάσεως 2.632,55 τ.µ µε

αντικειµενική αξία 6.265,47 € και µηνιαίο µίσθωµα 31,32 €.

15) Αγροτεµάχιο στη θέση ‘ Κρεβατάς ’ εκτάσεως 2.900,13 τ.µ µε

αντικειµενική αξία 6.212,08 € και µηνιαίο µίσθωµα 31,00 €.

16) Αγροτεµάχιο στη θέση ‘Κουτσούµπι ή Κουτσούµπι 2’ εκτάσεως

879,93 τ.µ µε αντικειµενική αξία 1.884,81 € και µηνιαίο µίσθωµα 9,42

€.

17) Αγροτεµάχιο στη θέση ‘ Κοκκινιά ή Κοκκινιά 2’ εκτάσεως 2.345,40

τ.µ µε αντικειµενική αξία 5.023,85 € και µηνιαίο µίσθωµα 25,12 €.

18) Αγροτεµάχιο στη θέση ‘ Κουτσούµπι ’ εκτάσεως 2.541,37 τ.µ µε

αντικειµενική αξία 6.048,46 € και µηνιαίο µίσθωµα 30,24 €.

19) Αγροτεµάχιο στη θέση ‘ Μικρή Αµµούτσα ’ εκτάσεως 1.066,75 τ.µ

µε αντικειµενική αξία 2.538,86 € και µηνιαίο µίσθωµα 12,70 €.

20) ∆ύο (2) αγροτεµάχια στη θέση ‘ Ξέκαµπο ή Ξέκαµπο 1 ’ εκτάσεως

17.457,23 τ.µ µε αντικειµενική αξία 29.677,29 € και µηνιαίο µίσθωµα

148,38 €.

21) Αγροτεµάχιο στη θέση ‘ Μετόχι’ εκτάσεως 1.601,30 τ.µ µε

αντικειµενική αξία 2.722,21 € και µηνιαίο µίσθωµα 13,61 €.

• Όποιος έχει την πρόθεση να διαγωνισθεί πρέπει να καταθέσει στην

επιτροπή του Ιδρύµατος, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών,

από τη δηµοσίευση περίληψης της διακήρυξης στην επίσηµη

ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Περιουσίας

(http://www.gspp.gr/), πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

και κλειστή οικονοµική προσφορά, µε την οποία θα δηλώνει

υπεύθυνα το προσφερόµενο µηνιαίο µίσθωµα. Επιπλέον είναι

υποχρεωµένος να δηλώσει και τα στοιχεία αξιόχρεου εγγυητή,

για την υπογραφή των πρακτικών της δηµοπρασίας και του

µισθωτηρίου συµβολαίου

• Η διάρκεια της ενοικίασης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη και θα

αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής του µισθωτηρίου

συµβολαίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 24 του Ν.

4182/2013.

• Το µίσθωµα που θα επιτευχθεί στη δηµοπρασία θα ισχύει για (2)

έτη. Μετά την πάροδο της αρχικής διετίας θα αναπροσαρµόζεται

ετησίως επί του εκάστοτε καταβαλλόµενου, µέχρι τη λήξη της

µίσθωσης, καθώς και για κάθε χρόνο αναγκαστικής παράτασης

αυτής σύµφωνα µε το Π.∆. 34/1995, κατά το ποσοστό του

συνόλου της µεταβολής του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του µήνα

αναπροσαρµογής, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του

προηγουµένου έτους (απλή δωδεκάµηνη µεταβολή), όπως αυτή

υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ.),

προσαυξηµένο κατά (1) µία ποσοστιαία µονάδα, το οποίο όµως

ποσοστό αύξησης δεν µπορεί να είναι κατώτερο του 2,5.%.• Απαγορεύεται η υλοτοµία δένδρου που φύεται στο ακίνητο. Κάθε

πρόσθετη καλλιεργητική πράξη που επιφέρει αύξηση των

ελαιοδέντρων ή άλλη ουσιαστική µεταβολή στο µίσθιο πρέπει να

εγκρίνεται από το Κληροδότηµα. Κάθε τέτοια προσθήκη ή

µεταβολή περιέρχεται στην κυριότητά του Κληροδοτήµατος µετά

τη λήξη ή τη διάλυση της µίσθωσης, χωρίς καµία απολύτως

αποζηµίωση του µισθωτή.

• Το µισθωτή βαρύνουν ολόκληρο το αναλογούν ποσοστό

χαρτοσήµου και εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.

• Για πληροφορίες και χορήγηση αντιγράφου της θεωρηθείσης

διακήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να απευθύνονται τις

εργάσιµες ηµέρες και ώρες στους Λεβέντη Ιωάννη µε τηλ

6974932279 και Βρέττα Παναγιώτη µε τηλ 6977076804.

• Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της σχετικής διακήρυξης.

06-08-2014

ΓΙΑ ΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΒΡΕΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας (e-mail: korakovouniwr@gmail.com) . Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας το συντομότερο δυνατόν.Από το Blogger.