Header pic

Pic

To μήνυμα Ιεράς Συνόδου για τους Τρεις Ιεράρχες

Πρός τούς Μαθητές καί τίς Μαθήτριες ὅλων τῶν ἑλληνικῶν Σχολείων


Ἀγαπητά μας παιδιά,

Στήν Ἑ­ορτή τῶν Τριῶν Ἁ­γίων Ἱ­ε­ραρ­χῶν τι­μοῦμε τούς ἐ­ξαί­ρε­τους πνευ­μα­τι­κούς Ὁ­δη­γούς, οἱ ὁ­ποῖοι προ­πο­ρεύ­ον­ται στήν ἐ­ξε­ρεύ­νηση καί στήν κα­τα­νό­ηση τῶν πρα­γμά­των τῆς ζωῆς, μέ ἐ­φό­δια τήν σο­φία καί τήν ἁ­γι­ό­τητα.

Οἱ Τρεῖς Ἅ­γιοι Ἱ­ε­ράρ­χες, ὁ Βα­σί­λειος ὁ Μέ­γας, ὁ Γρη­γό­ριος ὁ Θε­ο­λό­γος καί ὁ Ἰ­ω­άν­νης ὁ Χρυ­σό­στο­μος, πα­ρα­μέ­νουν λαμ­πρά οἰ­κου­με­νικά πα­ρα­δεί­γματα εὐ­σε­βῶν Ἐ­πι­στη­μό­νων καί ὑ­πευ­θύ­νων Πνευ­μα­τι­κῶν Πα­τέ­ρων, ἐκ­προ­σω­πών­τας ὡς μέ­γι­στοι Φω­στῆ­ρες τό πά­θος, τό δέος, τήν ἔρευνα, τήν με­θο­δι­κό­τητα καί τήν χαρά τῆς με­λέ­της, στοιχεῖα τά ὁ­ποῖα συν­θέ­τουν τίς προ­ϋ­πο­θέ­σεις τοῦ φω­τι­σμοῦ καί τῆς ἀ­να­στά­σεως τῆς ψυ­χῆς.

Οἱ Τρεῖς Ἱ­ε­ράρ­χες, μέ τό κα­τόρ­θωμα τῆς ἀ­ρε­τῆς τῆς ζωῆς τους, εἶ­ναι οἱ Δά­σκα­λοι πού ἐμ­πνέ­ουν συμ­πε­ρι­φο­ρές ἀν­τί­στοι­χες γιά τήν ἔ­ρευνα καί τήν γνώση, ὥ­στε μέ πλου­σι­ώ­τερο ἐ­σω­τε­ρικό κό­σμο, νά δι­εκ­δι­κή­σετε καί μαζί μέ ἐ­σᾶς ὅ­λοι μας, ἀ­νώ­τερα νο­ή­ματα καί ἀ­κλό­νη­τες συν­θῆ­κες ὑ­πάρ­ξεως στήν ζωή, δι­ότι κοι­νός στη­ρι­γμός εἶ­ναι ἡ Ἀ­λή­θεια.

Οἱ τι­μώ­με­νοι σή­μερα Τρεῖς Ἱ­ε­ράρ­χες, στήν κοινή μας συ­νεί­δηση, εἶναι οἱ κατ’ ἐ­ξο­χήν Προ­στά­τες τῆς Παι­δείας καί τῆς Ἐ­πι­στή­μης, οἱ ὁ­ποῖοι ἀ­νέ­δει­ξαν τήν πο­λι­τι­σμική ἀ­ξία τῆς φι­λο­σο­φι­κῆς γνώ­σης καί τῆς ἀ­πο­κε­κα­λυμ­μέ­νης Εὐ­αγ­γε­λι­κῆς Ἀ­λή­θειας, δι­ότι ὡς δη­μι­ουρ­γι­κοί Παι­δα­γω­γοί με­τέ­βα­λαν τίς συν­θῆ­κες πού κλή­θη­καν νά ἀν­τι­με­τω­πί­σουν καί μέ τήν ζωήν τους νο­η­μα­το­δό­τη­σαν τό ἐ­πί­πεδο τοῦ νο­ή­μα­τος τῆς Παι­δείας.

«Εἶ­ναι ὡ­ραῖος ὁ νοῦς, ὁ γε­μά­τος ἀπό γνώση, δι­ότι γνώση εἶ­ναι συμ­πυ­κνω­μένης σο­φίας, σκέ­ψεις πολ­λῶν», οἱ ὁ­ποῖες σέ ὁ­δη­γοῦν στήν Ἀ­λή­θεια ὄχι δι­ότι ἔ­μα­θες πολλά, ἀλλά δι­ότι ἀ­να­γεν­νή­θη­κες, ἀ­πέ­κτη­σες ἐ­σω­τε­ρι­κές βε­βαι­ό­τη­τες, ἀ­γά­πη­σες τήν Ἐ­λευ­θε­ρία καί ἔ­ζη­σες τήν Ἀ­λή­θεια.

Ἀ­γα­πητά μας παι­διά,

Ἡ Ἐκ­κλη­σία μας, ὀρ­θό­δοξα καί ὀρ­θό­πρα­κτα, τιμᾶ, με­λετᾶ, σέ­βε­ται, ἐμ­πνέ­ε­ται καί προ­βάλ­λει τήν κρυ­στάλ­λινη χρι­στι­α­νική πί­στη, τήν ἠ­θική ἀ­ρετή καί τήν ἐ­πι­στη­μο­νική κα­τα­ξί­ωση τῶν Τριῶν Ἁ­γίων Ἱ­ε­ραρ­χῶν καί εὐ­χό­μα­στε ὡς ὑ­πεύ­θυ­νοι πνευ­μα­τι­κοί σας Πα­τέ­ρες, νά ἀ­κο­λου­θή­σετε τά βή­ματά Τους, ὥ­στε ὡς γνή­σιοι φο­ρεῖς τοῦ Πνεύ­μα­τος τῆς ἐ­λεύ­θε­ρης ἀ­να­ζη­τή­σεως τῆς Ἀ­λή­θειας νά γί­νετε καί ­σεῖς, ἡ ἐλ­πίδα τοῦ Γέ­νους μας, μα­κριά ἀπό μο­νο­μέ­ρειες, συν­θέ­τον­τας ἀν­τι­θέ­σεις, κατά τό πα­ρά­δει­γμά Τους, μέ τό φῶς τοῦ Χρι­στοῦ, φῶς γιά ὅλη τήν Οἰ­κου­μένη.

Μέ πατρική ἀγάπη καί θερμές εὐχές

Ο ΑΡ­ΧΙ­Ε­ΠΙ­ΣΚΟ­ΠΟΣ

ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙ­ΑΡ­ΚΟΥΣ Ι­Ε­ΡΑΣ ΣΥ­ΝΟ­ΔΟΥ

ΜΗΝΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

(30 Ἰανουαρίου 2015)

Πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς ὅλων τῶν βαθμίδων

Ἀγαπητοί μας Ἐκπαιδευτικοί,

Ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱε­ραρ­χῶν, Βα­σι­λείου τοῦ Με­γά­λου, Γρη­γο­ρίου τοῦ Θε­ο­λό­γου καί Ἰω­άν­νου τοῦ Χρυ­σο­στό­μου εἶ­ναι ἑορτή τῆς Ἑλ­λη­νορ­θο­δό­ξου Παι­δείας. Εἶ­ναι εὐ­και­ρία γιά ὅλους νά ἀνα­λο­γι­σθοῦμε τίς εὐ­θύ­νες μας ἀπέ­ναντι στούς νέ­ους καί στίς νέες μας. Εἶ­ναι καλή ἀφορμή γιά νά προ­βλη­μα­τι­σθοῦμε ποιό πρέ­πει νά εἶ­ναι τό πε­ρι­ε­χό­μενο τῆς Παι­δείας, ὥστε νά μορ­φώ­νουμε Ἀν­θρώ­πους, νά δια-μορ­φώ­νουμε χα­ρα­κτῆ­ρες, νά προ­σφέ­ρουμε στήν κοι­νω­νία πρό­σωπα καί ὄχι ἄτομα, συ­νει­δη­τούς πο­λί­τες καί ὄχι ἐγω­πα­θεῖς καί ὑλι­στές κα­τα­να­λω­τές.

Οἱ Τρεῖς Μέ­γι­στοι Φω­στῆ­ρες τῆς Τρι­ση­λίου Θε­ό­τη­τος ἀσχο­λή­θη­καν συ­στη­μα­τικά μέ τά θέ­ματα τῆς μορ­φώ­σεως καί τῆς παι­δα­γω­γίας τῶν νέων. Ὁ Μέ­γας Βα­σί­λειος στό κεί­μενό του «Πρός τούς Νέ­ους, ὅπως ἄν ἐξ Ἑλ­λη­νι­κῶν ὠφε­λοῖντο λό­γων», προ­τεί­νει στούς Χρι­στι­α­νούς νά δι­δά­σκον­ται ὅ,τι ἀγαθό ὑπάρ­χει στά ἀρ­χαι­ο­ελ­λη­νικά κεί­μενα, ἀλλά νά ἀπο­φεύ­γουν τίς θρη­σκευ­τι­κές δο­ξα­σίες πού πε­ρι­λαμ­βά­νον­ται σ’ αὐτά. Ὁ Ἐπί­σκο­πος τῆς Και­σα­ρείας μέ τό τε­ρά­στιο φι­λαν­θρω­πικό ἔργο δεί­χνει σε­βα­σμό πρός τήν κλα­σική παι­δεία, τῆς ὁποίας ἦταν μέ­το­χος, ἀλ­λά πα­ραλ­λή­λως κα­λεῖ τούς νέ­ους νά εἶ­ναι ἐπι­λε­κτι­κοί καί νά ἀπορ­ρί­πτουν ὁτι­δή­ποτε τούς ἀπο­μα­κρύ­νει ἀπό τήν ἀρετή.

Ὁ Ἅγιος Γρη­γό­ριος ὁ Θε­ο­λό­γος στόν Ἐπι­τά­φιο πρός τόν Μέγα Βα­σί­λειο, πνευ­μα­τικό ἀδελφό του, ἐκ­φρά­ζει τήν ἀγάπη του καί τήν ἐκτί­μησή του πρός τήν «θύ­ρα­θεν παι­δεία», δη­λαδή πρός τήν κλα­σική γραμ­μα­τεία τῶν προ­γό­νων μας καί το­νί­ζει: «Νο­μίζω ὅτι ἔχει γί­νει πα­ρα­δε­κτό ἀπ’ ὅλους τούς συ­νε­τούς ἀν­θρώ­πους ὅτι ἡ παι­δεία εἶ­ναι τό πρῶτο ἀπό τά ἀγαθά πού ἔχουμε. Καί ὄχι μό­νον ἡ Χρι­στι­α­νική, πού εἶ­ναι ἡ ἐκλε­κτό­τερη καί ἐπι­δι­ώ­κει τή σω­τη­ρία καί τό κάλ­λος τῶν θείων πρα­γμά­των, τά ὁποῖα μό­νον μέ τόν νοῦ συλ­λαμ­βά­νον­ται. ... Ἀλλά καί ἡ ἐξω­χρι­στι­α­νική παι­δεία. ... Ἀπό αὐτά πού μᾶς προ­σφέ­ρει ἡ ἐξω­χρι­στι­α­νική παι­δεία πα­ρα­δε­χθή­καμε ὅ,τι εἶ­ναι χρή­σιμο στήν ἔρευνα καί στίς θε­ω­ρη­τι­κές ἀνα­ζη­τή­σεις, ἐνῶ ἀπο­κρού­σαμε κά­θε τί πού ὁδη­γεῖ στήν εἰ­δω­λο­λα­τρία, στήν πλάνη καί στό βά­θος τῆς κα­τα­στρο­φῆς. Μά­λι­στα, ἀπό τήν ἐξω­χρι­στι­α­νική παι­δεία ἔχουμε ὠφε­λη­θεῖ στήν εὐ­σέ­βεια καί στή λα­τρεία τοῦ Θεοῦ, γι­ατί γνω­ρί­σαμε καλά τό ἀνώ­τερο ἀπό τό χει­ρό­τερο καί ἔχουμε κά­νει δύ­ναμη τῆς δι­δα­σκα­λίας μας τίς ἀδυ­να­μίες ἐκεί­νης». (1)

Ὁ Ἅγιος Ἰω­άν­νης ὁ Χρυ­σό­στο­μος θε­ω­ρεῖ­ται σή­μερα ἀπό κο­ρυ­φαί­ους κα­θη­γη­τές Παι­δα­γω­γι­κῆς ἑλ­λη­νι­κῶν, εὐ­ρω­πα­ϊ­κῶν καί ἀμε­ρι­κα­νι­κῶν πα­νε­πι­στη­μίων ὡς σπου­δαῖος παι­δα­γω­γός καί θε­με­λι­ω­τής τῆς σύγ­χρο­νης παι­δα­γω­γι­κῆς. Δί­δα­σκε ὅτι ὁ χα­ρα­κτή­ρας τοῦ παι­διοῦ δι­α­πλά­θε­ται κατά τήν πολύ τρυ­φερή ἡλι­κία καί ἀπό τότε πρέ­πει νά δι­δά­σκουμε σέ κάθε πλά­σμα νά σέ­βε­ται τόν Θεό καί τούς συ­ναν­θρώ­πους του.

Τά δι­δά­γματα τῶν Τριῶν Ἱε­ραρ­χῶν εἶ­ναι ἀπα­ραί­τητα ἰδι­αι­τέ­ρως σέ πε­ρί­οδο οἰ­κο­νο­μι­κῆς καί πνευ­μα­τι­κῆς κρί­σης. Σή­μερα οἱ νέοι μας εἶ­ναι πιό εὔ­κολο νά πα­ρα­συρ­θοῦν ἀπό φα­να­τι­σμούς καί ὁλο­κλη­ρω­τι­σμούς, ἀπό ἀπάν­θρω­πες, ἀν­τι­κοι­νω­νι­κές καί ἀν­τι­δη­μο­κρα­τι­κές συμ­πε­ρι­φο­ρές. Πολλά παι­διά γί­νον­ται θύ­ματα τῶν ναρ­κω­τι­κῶν τοῦ σώ­μα­τος καί τῆς ψυ­χῆς. Ἄλλα χά­νουν κάθε ἐλ­πίδα, κάθε ἐν­δι­α­φέ­ρον γιά τή ζωή. Καί ἄλλα με­τα­τρέ­πον­ται σέ κυ­νι­κούς καί ἐγω­πα­θεῖς κυ­νη­γούς τῆς ὕλης, χω­ρίς ἀρ­χές, χω­ρίς ἀξίες, χω­ρίς πρό­τυπα.

Ἄς δώ­σουμε στούς νέ­ους μας Χρι­στό καί Ἑλ­λάδα. Ἄς τούς προ­σφέ­ρουμε τήν οὐ­σι­α­στική ἑλ­λη­νορ­θό­δοξη παι­δεία, ἡ ὁποία δέν πα­ρα­βλέ­πει τήν ἀνάγκη γιά ἐπαγ­γελ­μα­τική κα­τα­ξί­ωση οὔτε ἀπορ­ρί­πτει τίς θε­τι­κές ἐπι­στῆ­μες. Ἄς ἐνι­σχύ­σουμε στά σχο­λεῖα μας τά Ὀρ­θό­δοξα Θρη­σκευ­τικά, τήν Ἑνι­αία Ἑλ­λη­νική Γλῶσσα καί εὐ­ρύ­τερα τίς Ἀν­θρω­πι­στι­κές Ἐπι­στῆ­μες. Ἄς ἀγω­νι­σθοῦμε νά δι­α­μορ­φώ­σουμε Ἀν­θρώ­πους μέ προ­σα­να­το­λι­σμό πρός τόν Θε­άν­θρωπο.

Προ­σευ­χό­μα­στε κα­θη­με­ρινά γιά τό ἔργο σας καί σᾶς εὐ­χό­μεθα παρά Θεοῦ καρ­πο­φο­ρία τῶν προ­σπα­θειῶν σας.

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας (e-mail: korakovouniwr@gmail.com) . Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας το συντομότερο δυνατόν.Από το Blogger.