Header pic

Pic

Νέα διευθύνουσα σύμβουλος στον ΕΟΠΠΕΠ η Ιωάννα Λυτρίβη

H Iωάννα Λυτρίβη με απόφαση της υπουργού Παιδείας ορίζεται ως Διευθύνουσα Σύμβουλος στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)Η Ιωάννα Λυτρίβη ήταν υποψήφια βουλευτής Αρκαδίας με τη ΝΔ.

Η κ. Ιωάννα Λυτρίβη είναι κάτοχος Πτυχίου Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (2005), και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Πολιτικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (2008). Είναι Υποψήφια Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με θέμα διδακτορικής διατριβής «Νέες μορφές κοινωνικής ευπάθειας. Νέοι εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Κατάρτισης (NEETS) ΣΤΗΝ Ελλάδα και Διεθνώς. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις.

Γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα και διαθέτει πολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας. Η κ. Ιωάννα Λυτρίβη διαθέτει πολύ σημαντική επαγγελματική προϋπηρεσία και εμπειρία, η οποία ανταποκρίνεται απολύτως τόσο στο αντικείμενο δραστηριότητας του ΕΟΠΠΕΠ όσο και στις απαιτήσεις του νόμου και της πρόσκλησης. Συγκεκριμένα εργάστηκε ως υπεύθυνη Εκπαίδευσης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (01/03/2010-30/06/2011-Αθήνα).

Μεταξύ των καθηκόντων της στην εν λόγω θέση ήταν

α) ο συντονισμός, διαχείριση, ανάθεση και παρακολούθηση του έργου του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού του Κ.Ε.Ε.β) η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού - επιμορφωτικού έργου του Κ.Ε.Ε.

γ) η ανίχνευση των αναγκών των πολιτών για τη δια βίου μάθηση

δ) η επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων με αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους με συνέντευξη ή τεστ κατά περίπτωση και ένταξή τους σε προγράμματα και τμήματα μάθησης

ε) η ανάθεση εκπαιδευτικού έργου σε εκπαιδευτές

στ) η συμμετοχή σε συναντήσεις (απολογισμού και προγραμματισμού έργου) των στελεχών της διεύθυνσης του Κ.Ε.Ε. ανά εβδομάδα και από κοινού με τους εκπαιδευτές ανά μήνα

ζ) η συμμετοχή σε διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης των Κ.Ε.Ε. και εξωτερικής αξιολόγησης των ενταγμένων στο Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση" Πράξεων

η) η αξιολόγηση εκπαιδευτών Κ.Ε.Ε. σε εκπαιδευτικό επίπεδο

θ) η υποχρεωτική συμμετοχή στις κεντρικές ή περιφερειακές συναντήσεις των στελεχών διεύθυνσης των Κ.Ε.Ε. με την Ομάδα Έργου

ι) η συνεργασία με την Ομάδα Έργου και τις διοικητικές δομές των Κεντρικών Υπηρεσιών Γ.Γ.Ε.Ε./Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

ια) η αξιολόγηση των παραγόμενων εκπαιδευτικών υλικών από εκπαιδευτές του Κ.Ε.Ε.

ιβ) η υποβολή προτάσεων στην αρμόδια Υποομάδα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και εκπαιδευτικών υλικών την Ομάδας Έργου, για την εφαρμογή νέων ή συνδυαστικών προγραμμάτων στο Κ.Ε.Ε. Επιπλέον εργάστηκε ως Υπεύθυνη Εποπτείας, Συντονισμού και Λειτουργίας του έργου «Σχολές Γονέων» στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Αθήνα).

Μεταξύ των καθηκόντων της ήταν

α) η συμμετοχή σε διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων προβολής του έργου σε συνεργασία με στελέχη άλλων έργων της Γ.Γ.Δ.Β.Μ./Ι.Δ.ΕΚ.Ε

β) η συμμετοχή σε σεμινάρια επιμόρφωσης και περιφερειακές συναντήσεις στελεχών της Γ.Γ.Δ.Β.Μ./Ι.Δ.ΕΚ.Ε

γ) η ενημέρωση υποψήφιων εκπαιδευόμενων για τη συγκρότηση τμημάτων

δ) η εξασφάλιση κατάλληλων χώρων εκπαίδευσης

ε) η συνεργασία με εκπαιδευτές

στ) η τήρηση και συμπλήρωση προβλεπόμενων εντύπων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου

ζ) η συμμετοχή σε διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης η) η συνεργασία με Ομάδα Έργου και τις διοικητικές δομές των Κεντρικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Β.Μ./Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Άλλωστε, έχει εργαστεί ως Επιστημονική Σύμβουλος διαδοχικά στη Βουλή των Ελλήνων (01/04/2015-11/06/2019), στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (02/08/2012-27/01/2015) και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (19/12/2010-30/06/2011).

Ειδικά στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ασκούσε επί τρία συνεχή έτη τα εξής καθήκοντα που αποδεικνύουν την ανάλογη προϋπηρεσία και εμπειρία

α) Προετοιμασία και ενεργή συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις με εκπροσώπους των Θεσμών (ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ) για την πορεία του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα

β) Προετοιμασία και ενεργή συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις με εκπροσώπους της Task Force για την Ελλάδα, αναφορικά με την τεχνική βοήθεια προς το Υπουργείο γ) Μέλος της Επιτροπής Συντονισμού για την εκπόνηση του Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

δ) Μέλος της Επιτροπής Συντονισμού για την Αναδιοργάνωση των Δομών και των φορέων της Κυβέρνησης

ε) Επικεφαλής της ομάδας εργασίας για την εκπόνηση προτάσεων βελτίωσης της διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα

στ) Συντονισμός και παρακολούθηση της υλοποίησης των Συστάσεων του ΟΟΣΑ για την μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Από τα ανωτέρω καθήκοντα και θέσεις της αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων καθώς και η επαγγελματική της εμπειρία στον σχεδιασμό και τη διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η διοικητική εμπειρία, σε θέσεις ευθύνης, στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, στην κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, στη διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων (project management), στη στοιχειοθεσία, στον συντονισμό ομάδων και στην παρακολούθηση επίτευξης στόχων.

Από την έκθεσή της για το όραμα και τη στοιχειοθεσία για το έργο και τη λειτουργία του ΕΟΠΠΕΠ, προκύπτει βαθιά γνώση του αντικειμένου αρμοδιότητας του οργανισμού, των πρακτικών και ουσιαστικών ζητημάτων που ανακύπτουν από τη δράση και λειτουργία του, ιδίως δε των προκλήσεων που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η νέα διοίκηση του οργανισμού.

Όλα τα ανωτέρω πιστοποιούν τη συνδρομή όλων των προϋποθέσεων για την άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης και εκπροσώπησης, σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, του ΕΟΠΠΕΠ από την κ. Λυτρίβη, η οποία κρίνεται ως η πλέον ενδεδειγμένη από τους υποψηφίους για την πλήρωση της θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του οργανισμού.».

Δεν υπάρχουν σχόλια

Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας (e-mail: korakovouniwr@gmail.com) . Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας το συντομότερο δυνατόν.Από το Blogger.